maanantai 23. marraskuuta 2009

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät

Kielitaituri-hankkeet esittäytyivät Valtakunnallisilla virtuaaliopetuksen päivillä Helsingissä 23.-24.11.2009.

Linkki: Kielitaituri-esitys

torstai 12. marraskuuta 2009

ILO OPPIA Twitterissä

http://twitter.com/IloOppia

Liity Kielitaituri-yhteisöön!

KIELITAITURI-yhteisö on tiedotus-, ideointi- ja keskustelufoorumi kaikille kielten oppimisesta ja opettamisesta kiinnostuneille.

Yhteisö löytyy osoitteesta: http://kielitaituri.ning.com

maanantai 2. marraskuuta 2009

Kielitaituri Facebookissa

Kielitaiturit toimivat nyt myös Facebookissa: Liity ryhmään!

Oppimisympäristö Second Life

ILO OPPIA! -kansalaisopistoverkosto, VASKI-kirjastot ja Turun ammattikorkeakoulun kirjasto kokoontuivat 23.10. pohtimaan, voitaisiinko avoimia oppimisympäristöjä suunnitella, ottaa käyttöön ja/tai kehittää yhteistössä. Kaikilla edellä mainituilla toimijoilla on joko meneillään tai haussa hankkeita tai projekteja, jotka tähtäävät tieto- ja viestintätekniikka hyödyntävien, virtuaalisten oppimis- ja toimintaympäristöjen sekä sosiaalisten medioiden käyttöönottoon.

Päätettiin käynnistää yhteistyö Second Life -ympäristön rakentamiseksi siten, että VASKI-kirjastot ja ILO OPPIA! -kansalaisopistoverkosto käynnistävät 3D-virtuaaliympäristön käyttöönottoon liittyvän suunnitteluyhteistyön. Sisällöllistä suunnitteluyhteistyötä tehdään yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kirjaston kanssa.

Linkkejä: Second Life, Edufinland

Kielitaiturin koulutustilaisuuksia

Kielitaituri-hanke järjestää kieltenopettajille syksyn 2009 aikana mm. seuraavat koulutustilaisuudet:

Www-sivuston rakentamisen työpaja (Frida Gustafsson)
- pe 30.10. ja pe/la 13.-14.11.
(perjantaisin klo 17.00-19.00, lauantaisin klo 10.00-14.00)
- vinkkejä ja opastusta opetuskäyttöön soveltuvien www-sivujen suunnitteluun ja toteutukseen

MOODLE -kurssi (TOP-keskus, Turku)
- pe 6.11. klo 9.00-15.00

Ning.com opetusvälineeksi (Mari Saarinen)
- pe 27.11. klo 17.00-19.00

Vierailu: Opettaja-TV (YLE)
- pe 11.12. (tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin)
- tutustuminen Opettaja-TV:n mahdollisuuksiin ja palveluihin

Kevään 2010 koulutustilaisuuksia:

- Moodle-jatkokurssi (kielten opetuksen näkökulma)
- Wikit ja blogit opetuskäytössä
- Oppimisaihioiden rakentaminen Hot Potatoe -ohjelmalla
- Skype kieltenopetuksessa
- Second Life
- Yhteisöllisyys internetissä
- Verkkopegagogiikka

Lisätietoja koulutuksista: mari.saarinen(at)ilooppia.fi

Kielitaiturin uudet www-sivut

Kielitaiturin uudet www-sivut on julkaistu osoitteessa: http://www.ilooppia.fi/kielitaituri.

Www-sivuston ilme on uusittu ja lisäksi sivustoa on laajennettu käsittämään entistä useampia kieliä siten, että sivustolta löytyvät nyt englannin ja ruotsin kielten lisäksi myös saksan, ranskan, venäjän, espanjan, portugalin ja italian kielet.

Sivuilta löytyy mm. kielten opettajien laatimia linkkikirjastoja ja linkkejä internetistä löytyviin, kielten opiskeluun soveltuviin oppimisaihioihin ja -tehtäviin.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

ILO OPPIA! -kansalaisopistoverkoston strategia täydentyi TVT-strategialla 28.9.2009:

Vapaan sivistystyön tehtävänä on vastata muuttuviin koulutustarpeisiin sekä vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan eheyttä, aktiivista kansalaisuutta sekä elinikäisen oppimisen edellytyksiä. ILO OPPIA! -verkoston TVT-strategian tarkoituksena on vastata opistoverkostossa ja sitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja toimia suunnitteluvälineenä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. TVT-strategian avulla pyritään kehittämään opetus- ja muun henkilöstön osaamista ja sen myötä parantamaan opetuksen laatua ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä eli siis edistämään tehokasta oppimista. Pitkän tähtäimen tavoitteena on toimintakulttuurin uudistaminen luomalla oppimiskäytäntöjä ja -tapoja, jotka vastaavat nyky-yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia.

Linkki: TVT-strategia 2009-2012

maanantai 26. lokakuuta 2009

Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä

Kesällä 2009 ILO OPPIA! -kansalaisopistoverkosto sai Opetushallitukselta erityisavustuksen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan avulla tuotettavien toimintapojen, mallien, palveluiden ja opetuskäytön kehittäminen sekä uusien, innovatiivisten opetusmenetelmien levittäminen ja verkostomaisen toimintatavan kehittäminen.
'Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä'
on jatkohanke Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä -hankkeelle. Jatkohankkeessa kielten opiskelijoiden ja opettajien yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista pyritään tukemaan mm. tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä tehostamalla ja tietoverkoissa tapahtuvaa vuorovaikutteisuutta (esim. sosiaalisen median välineet) lisäämällä.

Käytännön toimenpiteinä jatkokehitetään ja tehostetaan mm. jo käytössä olevien verkkotyövälineiden opetuskäyttöä (mm. Moodle, Skype, Ning.com, Wiki), rakennetaan uusia työvälineitä kielten opetukseen (mm. uudet oppimisaihiot, Second Life) ja pyritään kehittämään edelleen kieletenopettajien tieto- ja viestintätekniikkalähtöisten opetusmenetelmien hallintaa kielten opetukseen soveltuvien koulutusmoduulien avulla. Jatkohankkeessa tullaan kiinnittämään huomiota myös opetushenkilökunnan verkkopedogogiseen osaamiseen. Lisäksi hankkeella laajennetaan kielipohjaa (englanti, ruotsi) käsittämään yhä useampia kieliä (saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, portugali).

Hankkeen tuloksena syntyvät tuotokset pyritään toteuttamaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa (mm. kirjastot, muut hankkeet) ja tuloksista tiedotetaan mahdollisimman laajalti tuotosten tehokkaan hyödyntämisen mahdollistamiseksi.

Linkki: Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä

Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä

'Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä' on Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena on lisätä uusien oppimisympäristöjen käyttöä kansalais- ja työväenopistojen englannin ja ruotsin kielten opetuksessa.